6hr Magnetic Field


6hr Plasma

Station BATN6 - 8518750 - The Battery, NY


Fredericksburg (FRD)Ottawa, Ontario, Canada (OTT)KORD+KNYC